Hỗ trợ

THỐNG KÊ

Khuyến Mãi

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
CT CP TM & VẬN TẢI LIÊN VẬN QUỐC TẾ VIỆT TRUNG
BẢNG GIỜ TÀU/GIÁ VÉ
GIƯỜNG MỀM ĐIỀU HÒA (AnLT1/AnLT2) - KHOANG 4 GIƯỜNG
(Áp dụng đến ngày 25/04/2014)
TÀU SQN2 : SÀI GÒN - QUY NHƠN
Hành trình KM GiỜ TÀU GIÁ VÉ ĐƯỜNG SẮT GIÁ VÉ VIỆT TRUNG GHI CHÚ
GiỜ ĐẾN GiỜ ĐI TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2
Sài Gòn 0 19:25 19:25 Hành khách đi toa VIỆT TRUNG tàu SQN2 lên các ga SÀI GÒN + BIÊN HÒA được khuyến mãi suất ăn nhẹ
Biên Hòa 29 20:04 20:07
Bình Thuận 175 22:43 23:00
Tháp Chàm 318 02:10 02:13 451 428 451 428
Nha Trang 411 03:43 03:50 581 546 581 546
Ninh Hòa 445 04:28 04:31 611 576 611 576
Tuy Hòa 528 06:01 06:04 661 626 661 626
Diêu Trì 630 08:03 08:13 701 666 701 666
Quy Nhơn 640 08:38 08:38 701 666 702 667
TÀU SQN1 : QUY NHƠN - SÀI GÒN
Hành trình KM GiỜ TÀU GIÁ VÉ ĐƯỜNG SẮT GIÁ VÉ VIỆT TRUNG GHI CHÚ
GiỜ ĐẾN GiỜ ĐI TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2
Quy Nhơn 0 16:55 16:55 Hành khách đi toa VIỆT TRUNG tàu SQN1 lên các ga QUY NHƠN + DIÊU TRÌ + TUY HÒA được khuyến mãi suất ăn nhẹ
Diêu Trì 10 17:22 17:29
Tuy Hòa 112 19:18 19:21
Ninh Hòa 195 21:20 21:29
Nha Trang 229 22:20 22:27 257 247 257 247
Tháp Chàm 322 23:59 00:02 360 348 360 348
Bình Thuận 465 02:38 02:41 521 502 521 502
Biên Hòa 611 05:17 05:20 701 666 701 666
Sài Gòn 640 05:59 05:59 701 666 702 667
Khách đi từ ga Tuy Hòa đến ga Sài Gòn 661 626 661 626
Khách đi từ ga Nha Trang đến ga Sài Gòn 581 546 581 546

Tìm kiếm